Klauzula informacyjna dot. rejestru obrazu w systemie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wiśniewie

Klauzula informacyjna dot. rejestru obrazu w systemie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wiśniewie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  inspektor@cbi24.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  3. monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem podmiotu  lub terenem wokół podmiotu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 r. poz.108,4,138,305 i 357);
  4. nagranie obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane
    i przechowuje je przez okres nie przekraczający 3 miesiące;
  5. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
    w postępowaniu, termin określony w punkcie 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.