DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

http://wisniewa.pl/,

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wisniewa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-25

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia.
 • Do każdego z nich prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Komunikacja między klatkami odbywa się przy udziale sal lekcyjnych. Budynek nie posiada wind.
 • Sekretariat znajduje się na piętrze (kierując się na piętro klatką schodową od wejścia głównego).
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
  i słabowidzących.


Adres do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE ZOSTAŁ POWOŁANY KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI.

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Kinga Groskop, adres poczty elektronicznej wintab@poczta.onet.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe
Kinga Groskop
wintab@poczta.onet.pl
52 388 20 97