Z historii szkoły

Z historii szkoły

Nazwa wsi Wiśniewa pojawiła się po raz pierwszy w źródłach w roku 1412 jako Wiszniowo, potem Wisniewka maior, Wiszniowa, Wiśniowa, Wiszniewo. Wszystkie te nazwy pochodzą od słowa ‚wiśnia’. Wiśniewa leży na południowy zachód od Sępólna. W świetle protokołu Komisji Klasyfikacyjnej z dnia 22 marca 1773 r. Wiśniewa była własnością hrabiego von Potulickiego z Więcborka. Te informacje posiadamy dzięki wnikliwym badaniom historyka z Kamienia Pana mgr Jana Dorawy.

Szkoła w Wiśniewie została założona już w 1772r.

Po wojnie reaktywowano ją w roku 1945. Pierwsze zachowane kroniki szkoły pochodzą z okresu powojennego, od 1948 roku..

W roku szkolnym 1951/52 dyrektorem szkoły został mgr Bernard Mrotek. W związku z powstaniem szkół zbiorczych, w latach 1974- 1982 placówka była zamknięta, a budynek przejęła Spółdzielnia Inwalidów. W 1982r. na wniosek rodziców szkoła znów została otwarta i kierowana była ponownie przez mgr Bernarda Mrotka. Pierwszego września 1984r. powołano osiem oddziałów.

W roku 1985 stanowisko dyrektora objęła mgr Mirosława Radomska.

W tym okresie, przy dużej pomocy społeczeństwa, wybudowano wśród pól drogę z Wiśniewy do Wiśniewki, aby dzieci miały bliżej do szkoły. Wiosną podczas czynu społecznego, rodzice, nauczyciele i pracownicy zakładu opiekuńczego w Kawlach wycinali drzewa wokół szkoły i układali skalniaki. W 1988r. podjęto decyzję o budowie domu nauczyciela. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Domu Nauczyciela, składający się z najbardziej zaangażowanych mieszkańców wsi: Krzysztofa Basińskiego, Ryszarda Basińskiego, Alfonsa Budy, Wiesława Wolińskiego, Adama Demskiego, Czesława Kozła i Mirosławy Radomskiej- dyrektora szkoły. Obiekt powstał w szybkim tempie przy ogromnym udziale części społeczności wiejskiej, a także pracowników PGR Kawle. Był to jedyny w gminie zrealizowany projekt domu nauczyciela (starały się również o to wsie Sikorz i Zboże). Dzięki bezinteresownemu wsparciu społeczeństwa już 2 grudnia 1990 r. obiekt oddano do użytku. Dotychczasowe mieszkania w szkole zaadaptowano na klasy lekcyjne, co udoskonaliło ówczesną bazę dydaktyczną. Aby uzyskać dodatkowe środki finansowe, nauczyciele i młodzież brali udział w pracach polowych i leśnych.

Od roku szkolnego 1991/92 funkcję dyrektora pełnił mgr Zbigniew Marek Tymecki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i operatywności dyrektora wzbogacono szkołę o wiele nowych pomocy dydaktycznych, uruchomiono szkolny radiowęzeł. Odbyły się kolejne remonty oraz prace modernizacyjne związane z porządkowaniem otoczenia wokół budynku. Ta kadencja w kierowaniu szkołą to początek budowania autonomii naszej placówki oraz walka o jej utrzymanie na mapie gminnej oświaty z powodu rosnącego niżu demograficznego. To także okres przemian dydaktycznych, owocujących licznymi sukcesami uczniów poza szkołą zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i artystycznym. Szkoła poszczycić się może laureatami olimpiad przedmiotowych z języka polskiego i przyrody.

W 1999r. po raz pierwszy w murach naszej szkoły znaleźli się uczniowie spoza obwodu: ze zlikwidowanej szkoły filialnej w Iłowie oraz z miasta Sępólna Krajeńskiego. Pojawiła się więc realna szansa na uratowanie szkoły przed planowaną likwidacją. W tym samym roku wyszła z murów szkoły ostatnia ósma klasa.

Od stycznia 2000 r. dyrektorem szkoły jest mgr Aleksandra Zawadzka – Tymecka. W tym samym roku przy szkole ukonstytuowało się stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie „Szansa dla Wsi” skupiające przede wszystkim nauczycieli i rodziców uczniów. Prezesem został sołtys wsi – Czesław Basiński, natomiast wiceprezesem przewodniczący Rady Rodziców Marek Sztandera. Realizacją zadań związanych z pisaniem projektów i nawiązaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi zajęli się nauczyciele z dyrektorem szkoły – koordynatorem merytorycznym i finansowym. Dużym sukcesem szkoły i środowiska ją wspierającego było wybudowanie nowego skrzydła obejmującego łącznik z pomieszczeniami kuchennymi oraz świetlicę szkolną, która z czasem zaczęła również pełnić funkcję małej sali gimnastycznej. Było to możliwe dzięki przyznanym środkom zewnętrznym przez Bank Światowy w ramach projektu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W jego realizacji swój wkład finansowy miała także Gmina Sępólno Krajeńskie, Szkoła oraz przyszkolne stowarzyszenie, które dzięki prowadzonym różnym akcjom zarobkowym, angażującym społeczność lokalną i szkolną wypracowało także swój wkład własny. W latach 2000 – 2010 Stowarzyszenie Przyszkolne ze środków różnych organizacji pozarządowych, Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowało kilkanaście projektów edukacyjnych wzbogacających ofertę szkoły. Za działania na rzecz środowiska lokalnego w zakresie promocji edukacji dyrektor szkoły otrzymała w roku 2004 nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu „Kryształowa koniczyna”. W tym samym roku Stowarzyszenie Przyszkolne uhonorowane zostało nagroda Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wręczoną przez premiera Jerzego Buzka. Dzięki współpracy szkoły z holenderską Fundacją Wspomagania Rodzin i Instytucji w Potrzebie z siedzibą Almelo udało się nie tylko doposażyć szkołę, ale także wybudować magazynek sprzętu gospodarczego i świetlicowego.

W latach 2006 – 2010 trwała budowa nowoczesnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego obejmującego: boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię na 60 m i skocznię w dal z poliuretanu oraz bezpieczną ścieżkę zdrowia. W obrębie kompleksu powstała również wiata edukacyjna oraz zaplecze roślinne tzw. zielonej szkoły. Zadanie realizowano z budżetu szkoły przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i samorządu gminnego.

W 2006 r. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie uzyskała państwowy tytuł jakości „Kujawsko – Pomorska Szkoła Jakości” nadawany przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

W 2009 r. uzyskaliśmy ogólnopolski tytuł „Najbardziej zaangażowanej społecznie szkoły roku 2008” nadawany przez Unicef Polska, a w 2011 r. ogólnopolski tytuł „Szkoła Humanitarna” przyznawany przez Polską Akcję Humanitarną.


Comments are closed.