Procedura COVID

Procedura COVID

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim w sprawie ustalenia procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w okresie pandemii  COVID-19 w autobusach szkolnych

                                                                                                     

 1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura ciała nie przekracza 37º C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m. in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną bezzwłocznie zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
 4. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek zakrywających usta oraz nos.
 6. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia.
 7. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic.
 8. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 9. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy.
 10. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 11. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni. Czynność ta zostanie potwierdzona własnoręcznym podpisem na formularzu kontrolnym.