Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

w Szkole Podstawowej w Wiśniewie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniewie informuje, że:

  • administratorem Pana /Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzibą w Wiśniewie, Wiśniewa 14
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Sapalska – kontakt -e-mail inspektor@cbi24.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniewie